Dziennik elektroniczny firmy Librus

Dziennik elektroniczny

e-Dziennik Librus to nowoczesny system usprawniający pracę placówki oświatowej w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz zarządzania danymi Ucznia. Zapewnia on kompleksowe spełnianie wymogów najważniejszych aktów dotyczących systemu oświaty oraz ochrony danych osobowych. Gwarantuje pełne wsparcie dla realizacji zadań edukacyjnych i administracyjnych stawianych przed Dyrektorami oraz Nauczycielami. Narzędzie to zapewnia zarówno szkole, jak i Rodzicom bieżącą kontrolę frekwencji i postępów w nauce Ucznia, a Dyrektorowi placówki stały monitoring pracy Rady Pedagogicznej.


W roku szkolnym 2019/2020 nadal będzie obowiązywał w szkole dziennik elektroniczny firmy Librus

Po otrzymaniu loginu i hasła (hasło i login są obowiązujące z poprzedniego roku) można korzystać bezpłatnie z wszystkich informacji (frekwencja, uzyskane oceny) z dowolnego komputera.

Obowiązek poinformowania uczniów i ich rodziców o  przewidywanych dla uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania musi być spełniony zgodnie z terminem i formą, które zostały przyjęte w  statucie szkoły w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania.Zapraszamy do korzystania
Dziennik-elektroniczny Zajęcia dodatkowe O szkole Plan lekcji
Dokumenty do pobrania Wynajem sali harmonogram Z życia przedszkola Kontakt