Prawa i obowiązki ucznia

Nie ma jednolitego dokumentu określającego prawa ucznia. Od 6 stycznia 2000 roku weszła wżycie "Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka". Tematyki praw ucznia dotyka wiele ustaw i rozporządzeń ministra edukacji narodowej. W każdej szkole powinien istnieć samorząd uczniowski reprezentujący ogół uczniów danej szkoły ,,działający na podstawie art. 55 Ustawy o systemie oświaty. Również w każdej szkole powinny być jasno określone prawa i obowiązki ucznia. W samej Ustawie, prawa i obowiązki, oprócz art. 55,są "porozrzucane" po różnych artykułach a uczeń najczęściej zapoznaje się z nimi poprzez Statut Szkoły (o ile takowy istnieje) lub nie zapoznaje się z nimi w ogóle, przyjmując, że jego obowiązkiem jest chodzenie do szkoły, uczenie się, dostawanie ocen, zaś nauczyciel i tak zawsze ma rację. Samorząd szkolny jest pierwszym przedstawicielem i obrońcą praw ucznia. Uczniowie szkół, w których nie zostały wypracowane formy samorządności muszą zwracać się bezpośrednio do wizytatorów pełniących funkcje rzeczników praw ucznia w Kuratoriach Oświaty.


Uczeń ma prawo do:
1. Znajomości celu lekcji, swoich zadań lekcyjnych oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji.
2. Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji.
3. Poinformowania go co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel.
4. Jawnej, sprawiedliwej i umotywowanej oceny swego zachowania i postępów w nauce.
5. Rzetelnej z tygodniowym wyprzedzeniem informacji o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów
6. Uzyskania w uzasadnionych przypadkach pomocy w nauce poprzez: zajęcia wyrównawcze;  indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotu z wyznaczeniem terminu uzupełniania wiadomości;  pomoc koleżeńską

7. Zgłaszania chęci poprawienia oceny cząstkowej i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym terminie.
8. Oceny pracy domowej.
9. Korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy : księgozbioru biblioteki oraz czasopism.
10. Zwracania się do dyrektora szkoły, wychowawców, pedagoga i innych nauczycieli ze wszystkimi problemami celem uzyskania pomocy.
11. Poszanowania godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
12. Zachowania tajemnicy spraw powierzonych.
13. Właściwego odnoszenia się nauczycieli do ucznia.
14. Zgłaszania uwag na temat organizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych poprzez swoich przedstawicieli na:

- radach pedagogicznych

- zebraniach Rady Rodziców

- zebraniach organizacji uczniowskich.

15. Dobrowolnego wyboru zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami.


OBOWIĄZKI UCZNIÓW

1. Obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.
2. Obowiązek rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności wypełniany zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkolnym, obejmującym m.in. takie zagadnienia, jak: egzekwowanie wiedzy, frekwencję, zasady kontaktowania się w tych kwestiach z nauczycielami itp.
3. Obowiązek podporządkowywania się zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i zaleceniom Samorządu Uczniowskiego.
4. Obowiązek dbałości o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów, nie ulegania nałogom i przekonywania innych o ich szkodliwości, a w szczególności przeciwstawiania się przejawom agresji i przemocy oraz wszelkim zachowaniom wulgarnym.
5. Obowiązek okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
6. Obowiązek noszenia w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości stroju galowego.
7. Obowiązek dbałości o estetykę i ład w szkole i terenie przyszkolnym.
8. Obowiązek dbałości o honor Szkoły i współtworzenia jej dobrego wizerunku.
9. Obowiązek szanowania symboli państwowych (godło, flaga, hymn), szkolnych (sztandaru szkoły) i religijnych.
10. Obowiązek szanowania poglądów i przekonań innych, ich godności osobistej oraz wykazywania wrażliwości i otwartości na konieczność niesienia wszelkiej pomocy swoim kolegom.
11. Obowiązek dbałości o dobrą atmosferę w klasie i szkole oraz wywiązywania się z nałożonych przez szkołę zadań.
12. Obowiązek dbałości o mienie szkolne i przeciwdziałanie wszelkim przejawom dewastacji.


 

Dziennik-elektroniczny Zajęcia dodatkowe O szkole Plan lekcji
Dokumenty do pobrania Wynajem sali harmonogram Z życia przedszkola Kontakt